Menu

Zaškrtnutím příslušného pole dobrovolně a informovaně souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány  pro účely obchodních sdělení dle ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno emailem zaslaným na adresu: infolinka@unilever.com.

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného pole, kterým souhlasíte s níže uvedenými podmínkami zpracování.

Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické formě.

Správce

Správcem osobních údajů je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196.

Účel

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel může zahrnovat zejména následující operace zpracování:

  • zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce a třetích osob, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
  • zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
  • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
  • zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
  • provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu údajů.

Doba

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu, tj. po dobu neurčitou, nikoli však déle, než do doby odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů.

Obchodní sdělení zasílána elektronickými prostředky jsou posílána do doby, dokud nedojde ze strany subjektu údajů k jejich odmítnutí.

Rozsah

Osobní údaje budou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Příjemci

Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného zpracovatele - marketingové agentury, a to způsobem obvyklým pro přímý marketing.

Správce pověřil zpracováním následujícího zpracovatele: Oxyma BV, se sídlem Vasteland 12, 3011 Rotterdam, Nizozemsko.

Poučení o právech subjektu údajů

Subjekt údajů, má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jež může kdykoli uplatnit. Jde o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Kontaktní údaje

Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se můžete obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: infolinka@unilever.com.

Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu