Menu
Pravidla k fotosoutěži

Pravidla k fotosoutěži

Přečtěte si pravidla fotosoutěže Kari ala já

Přečíst

Právní ujednání

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené sdělení, které se vztahuje na tuto stránku a na veškerý materiál, který stránka obsahuje.

Všeobecné podmínky

Tyto webové stránky (vyjma odkazovaných stránek) spravuje společnost:

UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 2196 (dále jen „Unilever“).

Přístup na stránky je možný z různých dalších zemí po celém světě. Protože každé z těchto míst má zákony, které se mohou lišit od zákonů České republiky, přístupem na stránky souhlasíme jak my, tak i vy s tím, že na všechny záležitosti vyplývající z použití a obsahu těchto stránek nebo týkající se použití a obsahu těchto stránek se vztahují zákony platné na území České republiky, pokud nestanovíme, že na konkrétní části stránek se vztahuje právo jiné země. Souhlasíte také s tím, že pokud nestanovíme jinak, podrobujete se tímto nevýhradní soudní pravomoci soudů České republiky, pokud jde o takové záležitosti.

Souhlas s vázáním těmito podmínkami

Vaše použití těchto webových stránek a jakýchkoli aplikací, softwaru, dat, výrobků, soutěží, losování o ceny a jakýchkoli jiných služeb poskytnutých vám společností Unilever na webových stránkách nebo z webových stránek nebo jejich prostřednictvím (společně dále jen „Služby“) podléhá podmínkám právního ujednání mezi vámi a společností Unilever. Kromě Právních podmínek je právní ujednání tvořeno (i) Zásadami ochrany osobních údajů a (ii) Zásadami pro soubory cookie (společně dále jen „Zásady společnosti Unilever“). V rozsahu rozporu mezi Právními podmínkami a jakýmikoli jinými Zásadami společnosti Unilever mají přednost Právní podmínky.

Rozsah platnosti

Tyto stránky jsou určeny pouze pro osoby nacházející se v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a propagace jsou platné pouze pro tuto zemi.

Není činěno žádné prohlášení ani není poskytována žádná záruka, že materiály obsažené na stránkách jsou vhodné nebo relevantní pro jakékoli jiné místo nebo že jsou v nich dostupné.

Osoby v jiných zemích se odkazují na webové stránky Unilever www.unilever.com.

Autorské právo

Copyright © 2017 UNILEVER ČR, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, obrázkům, zvuku, softwaru a jiným materiálům na těchto stránkách jsou ve vlastnictví společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. a jejích přidružených společností nebo jsou zařazeny s povolením příslušného vlastníka. Odkazy na přidružené osoby nebo přidružené společnosti zahrnují všechny členy skupiny Unilever Group.

Je vám povoleno procházet těmito stránkami a kopírovat úryvky formou tisku, stahování na pevný disk a rozesíláním jiným lidem, ve všech případech však pouze pro informační účely a za předpokladu, že se na všech takových kopiích zobrazí výše uvedené upozornění na autorské právo. Žádná kopie jakékoli části webových stránek nesmí být prodána nebo rozesílána za komerční zisk, ani nesmí být upravena nebo zařazena do jakékoli jiné práce nebo publikace, ať už jako vytištěná kopie, nebo v elektronickém formátu, včetně vyvěšení na jakýchkoli jiných stránkách. Není udělena žádná další licence nebo právo.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky zobrazené na této stránce jsou buď ve vlastnictví společnosti Unilever PLC/N.V. a jejích přidružených osob, nebo používané na základě jejich licence. Bez omezení zahrnují názvy a loga KNORR, KNORR PROFESSIONAL, HELLMANN’S, CARTE D’OR, FLORA, RAMA, HERA, PERLA, ALSA, LIPTON. Neoprávněné použití kterékoli ochranné známky na těchto stránkách je přísně zakázáno.

Dostupnost výrobků

Zmínka o jakémkoli výrobku nebo službě na těchto stránkách nepředstavuje nabídku prodeje nebo dodání daného výrobku nebo služby. Před koupí je nutné požádat o konkrétní informace týkající se dostupnosti a vhodnosti konkrétního výrobku nebo služby.

Předkládání

Zásadou společnosti Unilever je nepřijímat žádná nevyžádaná doporučení pro zlepšení výrobků, nápad na nový výrobek nebo marketingové nápady z prostředí mimo společnost. S jakýmikoli nevyžádanými doporučeními nebo informacemi, které nám zašlete, včetně receptů, bude nakládáno jako se zákonem nechráněnými a nedůvěrnými a stanou se vlastnictvím společnosti Unilever bez náhrady, za účelem výhradního použití dle našeho neomezeného uvážení.

Obsah

Informace na těchto stránkách byly zařazeny v dobré víře, jsou však pouze pro všeobecné informační účely. Nesmí být na ně spoléháno za jakýmkoli konkrétním účelem a není učiněno žádné prohlášení ani není poskytnuta žádná záruka, pokud se týká jejich přesnosti nebo úplnosti. Žádné informace na těchto stránkách nepředstavují výzvu investovat do kteréhokoli člena skupiny Unilever Group, ani nesmí být použity jako podklad pro jakékoli investiční rozhodnutí. Ani společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ani kterákoli z jejích přidružených osob ani její nebo jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo náklady vzniklé z jakéhokoli přístupu na tyto stránky nebo jakékoli s nimi propojené stránky nebo z použití těchto stránek nebo jakýchkoli s nimi propojených stránek, mimo jiné včetně ušlého zisku, nepřímé, náhodné nebo následné škody.

Vyhrazujeme si právo provedení jakýchkoli změn a oprav na těchto stránkách, jakmile a když to budeme považovat za vhodné, a bez upozornění.

Propojené stránky

Na různých místech po celých těchto stránkách vám mohou být nabídnuty automatické odkazy na jiné internetové stránky týkající se konkrétního aspektu těchto stránek. Neznamená to, že společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. je nutně spojena s kteroukoli z těchto dalších stránek nebo s jejich vlastníky. I když je záměrem společnosti, abyste tyto jiné zajímavé stránky nalezli, nenese ani společnost, její přidružené osoby, ani její nebo jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci žádnou povinnost nebo odpovědnost jakékoli povahy za tyto jiné stránky nebo jakékoli na nich zařazené informace, žádné z nich nebyly ověřeny nebo schváleny společností nebo jejími přidruženými osobami. Pokud kdykoli zjistíte, že jste přešli na jiné stránky, můžete se na tyto stránky vrátit kliknutím na šipku „zpět“ nebo kliknutím na tento odkaz: https://www.unileverfoodsolutions.cz/

 

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu